Matkustajat
Etusivu » SKY24.FI käyttöehdot
Print

Verkkosivuston SKY24.FI käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Osoitteessa www.sky24.fi sijaitsevan verkkosivuston omistaja on Estravel Oy, Suomen Matkatoimiston Baltian maissa toimiva tytäryhtiö, Finnair konsernin jäsen. Estravel Oy-n Viron kaupparekisterinumero on 10325720, osoite Suur-Karja 15, 10140 Tallinna, Viro. Sähköposti info@sky24.com, puhelin +372 646 1461 (jäljempänä SKY24.FI).

1.2. Jatkamalla sivuston käyttöä vahvistat tutustuneesi näihin sivuston käyttöehtoihin, mukaan lukien kohdassa 6 mainittuihin palveluntarjoajan myyntiehtoihin, sekä SKY24.FI:n toimeenpanemien kampanjoiden ehtoihin, hyväksyt ne koko laajuudessaan ja sitoudut täyttämään ne.

1.3. Jos mikä tahansa Käyttöehtojen osa osoittautuu pätemättömäksi lain määräysten mukaan, se ei aiheuta muiden osien pätemättömyyttä.

1.4. Mikäli Käyttöehdot ja sivustolla palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten Palveluntarjoajan myyntiehdot ovat keskenään ristiriidassa, viimeksi mainitut jäävät voimaan.

2. Käsitteitä

Sivuston käyttöehdoissa käytetään käsitteitä ja lyhenteitä seuraavissa merkityksissä:
Käyttöehdot – Nämä sivuston käyttöehdot yhdessä Palveluntarjoajan myyntiehtojen kanssa.
Sivusto – Verkkosivusto osoitteessa http://www.sky24.fi.
Asiakas – Verkkosivuston ja/tai matkustuspalveluiden käyttäjä.
Toimenpide – Asiakkaan suorittama verkkosivuston käyttö.
Palveluntarjoaja – Kolmas osapuoli, jonka tarjoamiin palveluihin on Sivustolla tai sen kautta mahdollista tutustua ja/tai ostaa niitä.
Tilausvahvistus – Palveluntarjoajan tai SKY24.FI:n antama, Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisen sopimuksen syntymisen vahvistava ja matkustuspalvelun käyttämiseen oikeuttava asiakirja, kuten lentolippu, matkanjärjestäjän pakettimatkan vahvistus, matkavakuutuskirja tms. Tilausvahvistukseksi ei lueta matkustuspalvelun varausvahvistusta, varaustietoja eikä muuta varauksen sisältöä kuvaavaa informaatiota.

3. SKY24.FI -palvelu

3.1. SKY24.FI tarjoaa Sivustolla Asiakkaille palveluna portaalin, jossa Asiakkailla on mahdollisuus tehdä hakuja Palveluntarjoajien eri matkustuspalveluista (lentoliput, majoitus, autonvuokraus, matkavakuutus, matkapaketit jne.) sekä muista palveluista, tarkistaa niiden saatavuus sekä tehdä matkustuspalvelujen varauksia, maksaa matkustuspalveluita ja vastaanottaa Tilausvahvistus. Lisäksi Sivustolla tarjotaan matkustamista koskevaa yleistä tietoa.

3.2. Tarjotessaan Sivuston välityksellä Asiakkaille Palveluntarjoajien matkustuspalveluja SKY24.FI ei vastaa Palveluntarjoajien matkustuspalvelujen toteuttamisesta eikä niiden laadusta eikä myöskään siitä, että palvelut vastaavat Palveluntarjoajan ennen sopimuksen solmimista antamia tietoja ja myyntilupauksia. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus esittää reklamaationsa Palveluntarjoajalle SKY24.FI:n kautta, joka välittää reklamaatiot Palveluntarjoajalle ja tekee voitavansa erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

3.3. Matkustuspalvelujen ostomahdollisuudet, mukaan lukien ehdot, hinnat ja paikkojen saatavuus, muuttuvat jatkuvasti, sillä ne riippuvat matkustuspalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta.

3.4. Asiakkaan Sivustoa käyttäessään tekemä minkä tahansa Palveluntarjoajan matkustuspalvelun varaus yhdessä varatusta matkustuspalvelusta suoritetun maksun kanssa on Asiakkaan tarjous ostaa Palveluntarjoajalta kyseinen matkustuspalvelu. Asiakkaan tarjousta säilytetään SKY24.FI:ssä sähköisessä muodossa neljätoista (14) päivää sekä lähetetään Asiakkaan pyynnöstä SKY24.FI:n toimesta Asiakkaalle sähköpostitse. Mikäli Palveluntarjoaja antaa Asiakkaan tarjoukseen suostumuksensa, lähettää Palveluntarjoaja tai SKY24.FI Asiakkaalle siitä vahvistuksen sähköpostitse. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä luetaan syntyneeksi sopimus kyseessä olevan matkustuspalvelun osalta siitä hetkestä, kun Palveluntarjoaja on antanut suostumuksensa Asiakkaan tarjoukseen.

3.5. Mikäli Palveluntarjoaja ei anna suostumustaan Asiakkaan tarjoukseen, sopimus raukeaa ja SKY24.FI palauttaa Asiakkaan maksaman maksun.

4. Sivuston käyttäminen

4.1. Sivuston välityksellä voi matkustuspalveluita varata ja niitä koskevia tilauksia esittää ainoastaan täyden oikeustoimikelpoisuuden omaava täysikäinen eli vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeushenkilön valtuutettu edustaja. Mikäli tätä ehtoa täyttämätön henkilö kuitenkin varaa matkustuspalvelun tai esittää sellaisesta tilauksen, kyseisen toimenpiteen seurauksista vastaa henkilö, jonka pankkitililtä tai luottokortilta kyseinen toimenpide on maksettu.

4.2. Asiakas on velvollinen tekemään toimenpiteitä Käyttöehdoissa määriteltyjä ehtoja sekä Sivustolla annettuja käyttöohjeita noudattaen. Asiakkaan on toimenpiteitä tehdessään huolellisesti tarkistettava toimenpiteen aikana annettavat tiedot, ja hän vastaa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan antamien virheellisten tietojen johdosta mahdollisesti syntyvistä vahingoista vastaa Asiakas. Ennen kuin Sivustolta lähetetään matkustuspalvelun varaus tai tehdään sellaista koskeva tilaus, Sivustolla näytetään Asiakkaalle kaikki tämän syöttämät tiedot virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

4.3. SKY24.FI:llä on oikeus jättää Asiakkaan toimeksianto täyttämättä, jos Asiakas ei ole noudattanut Käyttöehtoja tai Sivuston käytöstä annettuja ohjeita, ei ole maksanut varaustaan tai jos Asiakkaan luottokortilla ei ole riittävästi katetta toimenpiteen ja SKY24.FI:n mahdollisen palvelumaksun maksamiseksi.

4.4. SKY24.FI lähettää tilausvahvistuksen Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli tilausvahvistus ei ole saapunut Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen oletetussa ajassa matkustuspalvelujen maksamisen jälkeen, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä välittömästi SKY24.FI:lle.

4.5. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa SKY24.FI:lle viipymättä Sivuston käyttöä estävistä vioista, haitoista tai häiriöistä.

4.6. Saadessaan tilausvahvistuksen on Asiakkaan viipymättä tarkistettava Asiakkaan etu- ja sukunimen, matkasuunnitelman, päivämäärien ja muiden olennaisten tietojen oikeellisuus sekä se, että ne ovat tehtyjen matkustuspalvelujen varausten ja syötettyjen tietojen mukaiset. Tärkeää on tarkistaa, että varauksessa ja tilausvahvistuksessa mainittu Asiakkaan nimi on samassa muodossa kuin Asiakkaan matkustusasiakirjassa. SKY24.FI poistaa asiakirjoja antaessaan SKY24.FI:n tai Palveluntarjoajan aiheuttamat tekniset puutteet. Myöhempi puutteiden poistaminen, muuttaminen tai peruuttaminen ei ole mahdollista tai on mahdollista lisämaksusta.

4.7. Sivustoa käyttäessään on Asiakas velvollinen:
4.7.1. takaamaan kaikkien Sivustoa käyttäessään antamiensa tietojen oikeellisuuden;
4.7.2. olemaan lähettämättä Sivuston kautta laittomia tai muuten kiellettyjä tietoja;
4.7.3. olemaan käyttämättä Sivustoa spekulatiivisten tai fiktiivisten toimenpiteiden tai petosten suorittamiseksi;
4.7.4. olemaan lähettämättä Sivuston kautta tiedostoja, jotka sisältävät viruksia tai muita tietokoneohjelmia, tai tiedostoja, jotka hidastavat, vahingoittavat tai muulla tavoin häiritsevät Sivuston tavanomaista käyttöä ja jotka voivat Sivuston käyttämisen seurauksena tallentua toisten Asiakkaiden tietokoneille ja/tai hidastaa, vahingoittaa tai muulla tavoin häiritä tietokoneiden normaalia toimintaa;
4.7.5. olemaan muuttamatta, kopioimatta, edelleenlähettämättä, myymättä, jäljittelemättä tai muulla kielletyllä tavalla käyttämättä Sivustoa tai sen sisältöä.

5. Sivustolla esitettävät tiedot

5.1. Sivustolla annetut yleiset matkustustiedot passien, viisumien, rokotusvaatimusten jne. osalta palvelevat ennen kaikkea yleistä tiedontarvetta ja voivat muuttua milloin hyvänsä SKY24.FI:stä riippumatta. Asiakkaan velvollisuus on itsenäisesti tarkistaa tietojen ajantasaisuus kääntymällä Palveluntarjoajan, ulkoministeriön, lähetystön, matkailuneuvonnan tai muiden asianmukaisten laitosten puoleen. Asiakas on itse vastuussa siitä, että ymmärtää vaatimukset ja noudattaa niitä. Suomen tasavallan kansalaiset saavat lisätietoa Suomen ulkoasiainministeriön sivustolta http://formin.finland.fi. Rokotus- ja terveysvaatimuksista sekä tarttuvien tautien riskialueista on lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla http://www.thl.fi. Muiden valtioiden kansalaisia voivat koskea eri vaatimukset.

5.2. Palveluntarjoajat edellyttävät, että Asiakkaalla tai matkustuspalvelua käyttävällä henkilöllä, lapset mukaan lukien, on vaatimusten mukaiset matkustusasiakirjat (passi, henkilöllisyystodistus, viisumi, rokotustodistus), joita tarvitaan niin kohdemaahan kuin kaikkiin välilaskuvaltioihin pääsemiseksi. Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että jokainen valtio päättää itsenäisesti, kenet se päästää tai on päästämättä alueelleen siinäkin tapauksessa, että henkilöllä on kaikki vaaditut matkustusasiakirjat.

5.3. SKY24.FI tekee kaiken voitavansa, että Sivustolla annetut tiedot Palveluntarjoajien myyntiehdoista (mukaan lukien, mutta ei ainoastaan matkustuspalvelujen hinnat, matkustuspalvelujen kuvaukset tai päivämäärät) olisivat oikeat ja voimassaolevat. SKY24.FI takaa, että tiedot annetaan Sivustolla siinä muodossa, kuin Palveluntarjoajat ovat ne esittäneet SKY24.FI:lle, mutta ei takaa tietojen oikeellisuutta. SKY24.FI tekee kaiken voitavansa virheiden tai puutteiden korjaamiseksi heti, kun sellaisia on havaittu.

6. Palveluntarjoajan myyntiehdot

6.1. Palveluntarjoajan matkustuspalvelujen ostamista koskevat Käyttöehtojen lisäksi myös Palveluntarjoajan myyntiehdot, joihin kuuluvat mm. lentolippujen myyntiehdot, matkanjärjestäjien pakettimatkaehdot, majoituspalvelujen ehdot jne. Palveluntarjoajan myyntiehdot voivat sisältää määräyksiä, jotka koskevat maksuehtoja, vastuita, varausten/tilausten peruutusta ja muuttamista, hyvitysten maksamista ja rajoituksia.

6.2. Palveluntarjoajan myyntiehdot ovat saatavissa tämän linkin takaa: /lentolippujen-myyntiehdot.

6.3. Asiakkaan velvollisuus on itse tarkistaa Palveluntarjoajan asettamat ehdot ja noudattaa niitä. Palveluntarjoajan ehtojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa esimerkiksi tilauksen peruutuksen, matkan jatkamiseksi ennalta tiedossa olemattomia lisäkuluja Asiakkaalle tms.

6.4. Mikäli Palveluntarjoajan myyntiehdot sallivat Asiakkaan peruuttaa ostetun matkustuspalvelun tai muuttaa sitä, Asiakkaan on tällaista oikeutta käyttäessään ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle tämän määräämällä tavalla. Palveluntarjoajalle ilmoittaminen voi tapahtua myös SKY24.FI:n kautta, mikäli se ei ole ristiriidassa kyseisen Palveluntarjoajan sääntöjen kanssa.

7. Matkavakuutus

7.1. Ostetun matkustuspalvelun lisäksi pyydämme Asiakasta ottamaan matkavakuutuksen. Matkavakuutus takaa vakuutuksenantajan säätämin ehdoin avun ja hyvityksen saamisen esim. silloin, kun matka odottamatta keskeytyy tai peruuntuu, matkatavara katoaa, Asiakas sairastuu ja/tai häntä kohtaa onnettomuus.

8. Maksuehdot ja SKY24.FI:n palvelumaksut

8.1. Asiakkaan varatessa Sivuston välityksellä matkustuspalvelun on sen koko hinta maksettava. Asiakas maksaa matkustuspalvelun hinnan verkkopankin kautta tai luottokortilla SKY24.FI:lle, jolla on velvollisuus toimittaa maksu edelleen Palveluntarjoajalle.

8.2. Varaamaansa matkustuspalvelua maksaessaan Asiakas on velvollinen noudattamaan Sivustolla annettuja ohjeita.

8.3. SKY24.Fi:llä tai Palveluntarjoajilla ei ole velvollisuutta antaa Asiakkaalle tilausvahvistuksia, vouchereita tai muita asiakirjoja ennen kuin varatun matkustuspalvelun koko hinta on maksettu. Asiakas on vastuussa tilaamansa matkustuspalvelun sovitun hinnan maksamisesta myös siinä tapauksessa, että hänelle on annettu tilausvahvistus ennen matkustuspalvelun koko hinnan suorittamista.

8.4. Toimenpiteet, joista on maksettava palvelumaksu, kuten myös palvelumaksujen suuruus, on kerrottu SKY24.FI:n hinnastossa, johon voi tutustua täällä. Toimenpiteen palvelumaksun suuruus ja sen maksutapa kerrotaan Sivustolla omalla rivillään myös ennen kyseisen toimenpiteen (esim. Palveluntarjoajan matkustuspalvelun) suorittamista. Varauksen peruutus, Palveluntarjoajan matkustuspalvelun ostamatta jättäminen tai Palveluntarjoajan matkustuspalvelun jättäminen osittain tai kokonaan käyttämättä eivät ole perusteita palvelumaksun palautukselle.

9. Reklamaatioiden esittäminen

9.1. Mikäli matkustuspalvelu ei Asiakkaan mielestä vastaa Palveluntarjoajan ehtoja, tulee siitä välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle. Jos ratkaisua ei saada aikaan, tapauksesta tulee esittää kirjallinen reklamaatio niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa matkustuspalvelun antamisen loppumisesta, ei kuitenkaan myöhemmin kuin neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun tapahtumasta on saatu tieto. Kirjallinen reklamaatio tulee esittää Palveluntarjoajalle ja toimittaa joko suoraan Palveluntarjoajan posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai SKY24.FI:n posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Reklamaatioon tulee liittää todisteet matkustuspalvelun ehtoja vastaamattomuudesta sekä dokumentit koituneista lisäkuluista ja syntyneestä vahingosta. Määräaikaan mennessä esittämättä jätettyä reklamaatiota ei käsitellä.

10. Luottamuksellisuus ja yksityisyys

10.1. SKY24.FI ei paljasta Asiakkaan henkilötietoja, jotka on saanut tietoonsa Asiakkaan käyttäessä Sivustoa, lukuun ottamatta siinä tapauksessa, että paljastaminen tapahtuu Asiakkaan suostumuksella tai tietojen paljastamisen velvollisuus tai oikeus johtuu lain määräyksistä tai Käyttöehdoista.

10.2. Asiakas vahvistaa ja ymmärtää, että Sivuston käyttäminen ja hänen tekemiensä toimenpiteiden suorittaminen edellyttää Asiakkaan henkilötietojen ilmoittamista kolmansille osapuolille niin Suomessa kuin muissa valtioissa. Mikäli Asiakas tekee toimenpiteitä, joiden edellytyksenä on Asiakkaan tietojen (mukaan lukien, mutta ei ainoastaan henkilötunnus tai maksuvälineiden tiedot) ilmoittaminen kolmansille osapuolille (mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Palveluntarjoajille tai muille SKY24.FI:n yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät kyseisen matkustuspalvelun toteuttamiseen tai matkustuspalvelusta maksamisen mahdollistamiseen tai niihin liittyvien asiakirjojen toimittamiseen), Asiakas suostuu henkilötietojensa ilmoittamiseen halutun matkustuspalvelun saamiseksi.

11. Lopuksi

11.1. SKY24.FI:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti ja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehtojen muutokset ja täydennykset tulevat voimaan, kun ne julkistetaan Sivustolla, mikäli muutoksissa ja täydennyksissä ei ole toisin määrätty.

11.2. Asiakkaan ja SKY24.FI:n väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Viron tasavallan lainsäädäntöä. Mahdolliset oikeuskäsittelyt tapahtuvat Harjun käräjäoikeudessa (Harju Maakohus).

11.3. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Palveluntarjoajan määräämän valtion lainsäädäntöä sekä kansainvälisen matkustuspalvelun osalta myös kansainvälisen oikeuden määräyksiä.

Lue myös lentolippujen myyntiehdot.

Lentoyhtiöiden yhteystiedot http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx